Postgraduate Students

Postgraduate students can publish your email and upload your URL through PG Links Upload. These are the postgraduate students who agree to publish their personal contact information.

PhD

Name E-mail
CHATZOPOULOS, Dimitrios dcab
CHEN, Li lchenad
CHEN, Zhourong zchenbb
GHAREH CHAMANI, Javad jgc
GU, Xiaodong xguaa
KUMYOL, Serkan skumyol
KWAK, Hyunjung hkwak
LAM, Kit Yung kylambd
LI, Lei llibb
LI, Shichao slicd
LI, Shiwei slibc
LI, Wenchao wlibs
LI, Xiaopeng xlibo
LIU, Bo bliuab
LIU, Dongyu dliuae
LO, Chi Kiu  
LUO, Yun yluoav
LUO, Zixin zluoag
MENG, Rui rmeng
MO, Kaixiang  
QIU, Shuang sqiuac
SHEN, Tianwei tshenaa
SHI, Qingkai qshiaa
SUN, Dong dsunae
SUN, Mingfei msunag
WANG, Hao hwangaz
WANG, Lipeng lwangay
WANG, Yilei ywanggq
WANG, Yong ywangct
WU, Xueyang xwuba
WU, Yanhong ywubk
XIA, Meng mxiaag
XIN, Hao hxinaa
YANG, Lin lyangab
YAO, Quanming qyaoaa
YUE, Xuanwu xyueaa
ZENG, Gaoxiong  
ZHANG, Ruiliang rzhangaf
ZHANG, Runze rzhangaj
ZHANG, Yishuo yzhanggd
ZHAO, Huan hzhaoaf
ZHENG, Shuai szhengac
ZOU, Zhuojin zzouac

MPhil

Name E-mail
AU, Chun Ming cmauaa
CHOW, Ka Ho khchowad
LAUSEN, Leonard Elias lelausen

Note: Unauthorized use of email addresses found on this website will be considered consent by the violator to pay a fee of $500 USD per incident to the University.