Selected PhD Graduates

 1. Ning DING, PhD 2014, supervised by Prof. Fangzhen LIN
 2. Xiaojun Feng, PhD 2014, supervised by Prof. Bo LI and Prof. Qian ZHANG
 3. Peng LIU, PhD 2014, supervised by Dr. Charles ZHANG
 4. Eric Zhiqiang MA, PhD 2014, supervised by Dr. Lin GU
 5. Dongni REN, PhD 2014, supervised by Prof. Gary Shueng-Han CHAN
 6. Yongxin TONG, PhD 2014, supervised by Prof. Lei CHEN
 7. Jiang XIAO, PhD 2014, supervised by Prof. Lionel NI
 8. Da YAN, PhD 2014, supervised by Dr. Wilfred Siu-Hung NG
 9. Jiansong ZHANG, PhD 2014, supervised by Prof. Qian ZHANG
 10. Erheng ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG
 11. Wenliang ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. James KWOK
 12. Yin ZHU, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG