Selected PhD Graduates

 • Ning DING, PhD 2014, supervised by Prof. Fangzhen LIN
 • Xiaojun Feng, PhD 2014, supervised by Prof. Bo LI and Prof. Qian ZHANG
 • Peng LIU, PhD 2014, supervised by Dr. Charles ZHANG
 • Eric Zhiqiang MA, PhD 2014, supervised by Dr. Lin GU
 • Dongni REN, PhD 2014, supervised by Prof. Gary Shueng-Han CHAN
 • Yongxin TONG, PhD 2014, supervised by Prof. Lei CHEN
 • Jiang XIAO, PhD 2014, supervised by Prof. Lionel NI
 • Da YAN, PhD 2014, supervised by Dr. Wilfred Siu-Hung NG
 • Jiansong ZHANG, PhD 2014, supervised by Prof. Qian ZHANG
 • Erheng ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG
 • Wenliang ZHONG, PhD 2014, supervised by Prof. James KWOK
 • Yin ZHU, PhD 2014, supervised by Prof. Qiang YANG