People

My Current Team

Jingyuan Liu (PhD student)
Craig Lei Li (PhD student)
Jianhui Zhang (MPhil student)
Zeyu Hu (PhD student)
Xuyang Bai (PhD student)
Shenlai Gao (MPhil student)

To prospective students:
I am currently recruiting PhD or MPhil students. If you are highly motivated and interested in computer graphics, please contact me.

What Math is important for Computer Graphics, by Greg Turk.

Graduated Students

Graduated PhD students
Qingkun Su - Alibaba AI Lab
Jingbo Liu - Software Engineer, startup company
Pengfei Xu (co-supervised with Hongbo Fu) - Assistant Professor, Shenzhen University
Youyi Zheng - Researcher, Zhejiang University
Hongbo Fu - Associate Professor, School of Creative Media, City University of Hong Kong.
Oscar Kin-Chung AU - Assistant Professor, School of Creative Media, City University of Hong Kong.
Nelson Siu-Hang CHU - Founder, Expresii

PhD Interns
Jiyuan Zhang (Peking University, July 2014-Jan 2015)
Hao Wang (Nanjing University, Mar-Aug 2012)
Yirui Wu (Nanjing University, Mar-Aug 2012, Aug 2014-Jan 2015).
Yu-Shuen Wang (National Cheng Kung University, Taiwan, Sep 2007-Jan 2008).
James, Hung-Kuo Chu (National Cheng Kung University, Taiwan, Sep 2007-Jan 2008).
Tong Lu (Nanjing University).

Graduated MPhil students
Xuren Zhou
Sisi Wu
Lu (Arthur) Chen
Tian HAN
Pengfei Xu
Jackson YUEN
Hengli YIN
Menglin CHEN
Jianwei LE
Alan Hui ZHAO
Oscar Au Kin-Chung
Jacky Chun-Kin FONG
Nelson Siu-Hang Chu
Janice Yim-Hung CHAN

Collaborators

Takeo Igarashi
Daniel Cohen-Or
Tong-Yee Lee (Tony)
Taku Komura
Olga Sorkine
Eugene Zhang
And the visiting interns and researchers listed below

Past Visitors

Postdocs
Chunxia Xiao (Zhejiang University, Nov 2006-Apr 2007).
Junhai Yong (Tsinghua University, Apr-Jun 2000)
Hongxin Zhang(Zhejiang University, Oct 2002-Oct 2003)

Other Visitors
Ligang Liu (Zhejiang University, Feb 2005).
Guo-Jin Wang (Department of Mathematics, Zhejiang University) -- Jan-Feb 2002, Jan-Feb 2003, Jan-Feb 2004
Xiaogang Jin (State Key Lab of CAD & Graphics, Zhejiang University) -- Jan-Jul 2001
Shimin Hu (Department of Computer Science, Tsinghua University) -- Jan-Feb 2000, Aug-Sep 2000, Jul-Aug 2001, Feb 2005

 
Back to Chiew-Lan homepage